دوشنبه 12 تير 1396

کتابشناسی مطالعات وپژوهش های سازمان ملل متحد در ایران منتشر شد. 

این کتابشناسی ، کوششی اولیه برای آگاهی از مطالعات و پژوهشهای سازمان ملل متحد در ایران می باشد. کتب،مقالات  و پایان نامه ها یی که توسط نویسندگان وپژوهشگران در ایران در باره سازمان ملل متحد از بدو تاسیس به  رشته تحریر درآمده ،در این کتاب گرد آوری شده است. 

کتاب شناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در  ایران منتشر شد

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید