کمیته بین المللی صلیب سرخ
کمیته بین المللی صلیب سرخ
link
پلیس بین الملل
پلیس بین الملل
link
سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت
link

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید