کمیسیون انجمن های علمی ایران
کمیسیون انجمن های علمی ایران
link
شورای انجمن های علمی ایران
شورای انجمن های علمی ایران
link
مرکز امور حقوقی بین المللی
مرکز امور حقوقی بین المللی
link

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید