مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران
link

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید