سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
link
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
link
برنامه عمران ملل متحد
برنامه عمران ملل متحد
link
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
link
صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان
صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان
link
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان
link
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
link
سازمان بین المللی مهاجرت
سازمان بین المللی مهاجرت
link

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید