دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری
link
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی کیفری
link
دیوان بین المللی حقوق دریاها
دیوان بین المللی حقوق دریاها
link

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید