ناصر سرگران (رئیس کمیته)

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دلیله رحیمی آشتیانی (دبیر کمیته)

دانشجوی روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

بهاره احمدپور

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

شهزاد رئیسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

 

پریناز توفیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

 

سحر تفرشی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

علی آقا مولایی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید