گزارش فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۴ [۱۳۹۵-۰۹-۲۶] [مطالب]
گزارش فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در ۱۳۹۳ [۱۳۹۴-۱۲-۰۱] [مطالب]

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر