مجموعه مقالات همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها» [۱۳۹۴-۱۲-۰۶] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۱۱-۱۱] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۱۱-۱۱] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۱۱-۱۱] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها» [۱۳۹۴-۱۱-۱۰] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «مصونیت در حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۱۱-۱۰] [مطالب]

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر