عضو کارگروه اجرایی

دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر