عضو کارگروه اجرایی

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر