امین معتمدی (مسئول کمیته جوانان)

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر