امین معتمدی (مسئول کمیته جوانان)

 کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر