سیدمحسن سیداحمدی(دبیر اجرایی کمیته جوانان)

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر