مریم حسین خانی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر