انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، به نحوی که در برنامه راهبردی پنج ساله انجمن (مصوب ۲ شهریور ۱۳۹۰) پیش بینی شده است، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ تصمیم به ایجاد یک کمیتۀ دانشجویی به عنوان تسهیل گر در پیشبرد اهداف و برنامه های انجمن نمود که آیین نامۀ تشکیل آن به شرح زیر است:

 

ترکیب و نحوه رأی گیری

۱- کمیتۀ دانشجویی از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل که هیأت مدیره آنها را از میان دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد رشته های مرتبط انتخاب می کند، تشکیل خواهد شد. اعضای کمیته دانشجویی برای یک دوره یکساله انتخاب می شوند که انتخاب آنها برای دو دورۀ دیگر بلامانع خواهد بود. عضویت در کمیته دانشجویی افتخاری است.

۲- اعضای اصلی کمیته دانشجویی در اولین جلسه رئیس و دبیر کمیته را از میان خود انتخاب خواهند کرد.

۳- جلسات کمیته با دعوت رییس یا دبیر کمیته و حداقل یکبار در ماه تشکیل خواهد شد. برای تشکیل جلسات حضور حداقل پنج نفر از اعضای کمیته ضروری است. در صورت غیبت عضو اصلی، عضو علی البدل جانشین وی می گردد. تصمیم گیری با اکثریت آراء اعضای حاضر صورت می گیرد.

 

وظایف و اختیارات

۴- به روز نگه داشتن تارنما (پایگاه اینترنتی) انجمن به زبانهای فارسی، انگلیسی و در صورت امکان فرانسه

۵- تهیه خبرنامه الکترنیکی انجمن و انتشار آن پس از تأیید رئیس یا دبیر کل.

۶- پیشنهاد موضوع برای دوره های آموزشی و کارگاه های علمی- تخصصی به هیأت مدیره انجمن

۷- پیشنهاد موضوع برای همایش ها و سایر نشست های علمی به هیأت مدیره انجمن

۸- پیشنهاد موضوع برای مسابقات علمی دانشجویی

۹- برگزاری جلسات ماهانه هم اندیشی و یا نقد و بررسی کتاب و مقاله

۱۰- شناسایی حوزه های مورد نیاز دانشجویان به منظور ارتقای مهارت ها و قابلیت های آنان از طریق برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در آن زمینه ها

۱۱- همکاری در اجرای طرح های پژوهشی سفارش شده از سوی نهاد ها، مؤسسات  و سازمان های دولتی و غیر دولتی

۱۲- ارائه گزارش سالانه به هیأت مدیره انجمن دربارۀ فعالیت های خود و سایر وظایفی که هیأت مدیره به آن محول می کند

۱۴- هرگونه اصلاح و تغییر این مقررات با هیأت مدیره انجمن است. کمیتۀ دانشجویی می تواند در این زمینه به هیأت مدیره پیشنهاد دهد.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر