چالش های سیاست های جنسیتی مهاجرت در راستای تحقق حق بر سلامت در پاندمی کرونا

دکتر آناهیتا سیفی- عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی (a.seifi@atu.ac.ir)

 

چالش های قرن حاضر در مورد تهدید کننده های سلامت  از جمله مهاجرت های غیرقانونی، اهمیت پرداختن به حق بر سلامت را درشرایط بحرانی ناشی از فراگیری ویروس کرونا دوچندان می کند. سیاست ها و اقدامات مهار بحران فراگیری بیماری کووید-19باید با در نظر گرفتن شرایط افراد اسیب پذیر بالاخص زنان مهاجر و نیازهای آن ها باشد. درک پیچدگی های جنسیت و مهاجرت می تواند در برنامه ها و سیاست هایی که موجب افزایش مزایا و کاهش هزینه های سلامتی و بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان مهاجر که نیمی از جمعیت مهاجر جهانی را تشکیل می دهند، کاربرد داشته باشد. پاسخ درمقابل بحران باید متناسب با مقتضیات حقوق بشر و کاهش تأثیر بحران بر زندگی افراد آسیب پذیر بوده واز ایجاد یا تشدید مشکلات موجود خودداری کند. اقدامات در برابر بحران ایجاد شده می تواند منجربه افزایش ناسیونالیسم، پوپولیسم، اقتدارگرایی، بی ثباتی و ترس ها، تبعیض نسبت به برخی گروه ها، بیگانه ستیزی، بازگشت اجباری پناهندگان، بدرفتاری با مهاجران، خشونت جنسی و جنسیتی و همچنین دسترسی محدود به حق بر سلامت و حقوق بشر شود.

  ادامه مطلب

      شیوه نگارش و ارسال مطلب برای تالار گفتگو 

* مطالب ارائه شده در تالار گفتگو، الزاما بیان کننده موضع و نظر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیست و مسئولیت آن با نویسندگان مقالات است.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر