گزارش نشست تخصصی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله» [۱۳۹۵-۰۱-۱۸] [مطالب]
نشست علمی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله» [۱۳۹۴-۱۱-۱۷] [مطالب]

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر