تصلب سیاسی جامعه بین المللی، سازمان ملل کمرنگ و تنگناهای توسعه [۱۳۹۹-۰۸-۰۳] [مطالب]
سازمان ملل متحد و برابری جنسیتی با تاکید بر چالشهای ناشی از کووید_19 [۱۳۹۹-۰۸-۰۱] [مطالب]
تبریک روز بین المللی گرامیداشت نقش داوطلبان در توسعه اقتصادی و اجتماعی [۱۳۹۵-۰۹-۱۵] [مطالب]
دوره آموزشی «اقتصاد توسعه پایدار» [۱۳۹۴-۱۲-۰۱] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر