تمایز فعالیت نظامی و اجرای قانون در دیوان بین المللی حقوق دریاها: پرونده 26 دیوان (دستور موقت) اوکراین علیه روسیه [۱۳۹۹-۱۰-۰۹] [مطالب]
سازمان ملل متحد و برابری نسلی در بهره برداری از تنوع زیستی دریاها: منابع ژنتیکی دریایی به منزله میراث مشترک بشریت [۱۳۹۹-۰۷-۲۳] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها» [۱۳۹۴-۱۱-۱۵] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر