شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۸

به نام خدا

 

آیین نامه اعطای مجوز تشکیل شعبه های انجمن در خارج از مرکز و نحوه فعالیت آنها

مقدمه:

درراستای اهداف مندرج در اساسنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (ازین پس انجمن) و به منظور توسعه فعالیت های آن در سطح کشور، آیین نامه اعطای مجوز تشکیل شعبه های انجمن (ازین پس شعبه)، به شرح زیر تصویب می گردد.

ماده ۱ : هدف از تشکیل شعبه

به منظور تسهیل تحقق اهداف انجمن در سراسر کشور و دسترسی به استادان، دانشجویان،  محققان وپژوهشگران حوزه های مرتبط با فعالیتهای سازمان ملل متحد ، با رعایت شروط مندرج در این آئین نامه، اجازه تشکیل «شعبه» های انجمن در مراکز استانها، اعطا می گردد.

ماده ۲ : ماهیت حقوقی شعبه

شعبه، یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی وابسته به انجمن است که درراستای اهداف مندرج در اساسنامه آن، ( ازین پس اساسنامه)، فعالیت خواهد کرد.

ماده ۳: ارتباط شعبه با انجمن

 فعالیت های شعبه با هماهنگی و اطلاع رابط منتخب انجمن انجام شده و گزارش مکتوب آن به انجمن ارسال می گردد.

تبصره: رابط هر شعبه، ازمیان اعضای هیئت مدیره انجمن و توسط آن انتخاب و معرفی می شود.

 

ماده ۴ :  شروط تشکیل شعبه

شعبه، به شرط تامین محل استقرار مناسب، با درخواست جمعی دست کم ۱۰ نفر با تحصیلات دانشگاهی معتبر، در مقطع دکتری،  مرتبط با اهداف و فعالیت های سازمان ملل متحد که به تایید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برسد، تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱: رئیس انجمن، پس از تصویب مجمع عمومی نسبت به اخذ مجوز کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام خواهد کرد. پس از طی همه مراحل پیش گفته شعبه فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. 

تبصره ۲: در هر استان فقط یک شعبه تشکیل خواهد شد. چنداستان همجوار می توانند با همدیگر شعبه واحد تشکیل دهند.  

تبصره ۳: تشخیص مناسب بودن محل استقرار شعبه در صلاحیت هیئت مدیره انجمن خواهد بود.

ماده ۵: انواع عضویت

طبق مفاد ماده  ۶ اساسنامه، هرشعبه می تواند دارای اعضاء پیوسته، وابسته و افتخاری باشد، لیکن جایگاه اعضاء حقوقی در هر صورت عضویت وابسته یا افتخاری خواهد بود. تعریف و تشخیص انواع عضویت و دیگرشروط مربوط همان است که در ماده ۶ اساسنامه انجمن آمده است.

تبصره: اعضاء شعبه حق هیچ نوع فعالیت غیر مرتبط، اعم از سیاسی و غیره، به نام شعبه و انجمن را ندارند.

ماده ۶: حق عضویت

اعضاء شعبه مکلف به پرداخت حق عضویت سالانه هستند. مبلغ و نحوه پرداخت حق عضویت در شعبه، سالانه به تصویب مجمع عمومی انجمن رسیده و ابلاغ می گردد.

تبصره: اعضاء افتخاری شعبه از پرداخت حق عضویت معاف اند.

ماده ۷: پایان عضویت

با استعفاء کتبی و یا درصورت احراز تخلف از قوانین و مقررات عمومی، اساسنامه و آئین نامه های مربوط، عضویت در شعبه خاتمه می یابد. عضو متخلف اعم از حقیقی ویا حقوقی حق عضویت در انجمن یا سایر شعبه ها را نخواهد داشت.

تبصره ۱: قبول یا رد استعفاء در صلاحیت هیئت مدیره انجمن است.

تبصره ۲: احراز تخلف از مقررات مذکور در این ماده در صلاحیت هیئت مدیره انجمن است.

ماده ۸: ارکان شعبه

شعبه از ارکان زیر تشکیل می گردد:

الف) شورای عمومی متشکل از کلیه اعضاء پیوسته شعبه؛

ب) شورای اجرائی متشکل از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل به انتخاب شورای عمومی و با تایید انجمن؛

ج) دبیر شعبه .

د) بازرس

تبصره ۱: مدت مسئولیت اعضاء شورای اجرائی و دبیر ۲ سال خواهد بود.

تبصره ۲ : پس از برگزاری انتخابات شورا و تایید صحت و سلامت آن توسط رابط انجمن، هفت نفرحائزین بالاترین آراء به هیئت مدیره انجمن معرفی می شوند. هیئت مدیره ازمیان معرفی شدگان ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برخواهد گزید.

تبصره۳. دبیر شعبه توسط شورای اجرائی و از میان اعضای اصلی انتخاب و به تایید هیئت مدیره انجمن خواهد رسید.

ماده ۹: منابع مالی شعبه

تامین منابع و بودجه شعبه از طریق حق عضویت اعضاء، ارائه خدمات مشاوره ای و فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرتبط با اصول، اهداف و حوزه های فعالیت سازمان ملل متحد و نیز از طریق دریافت کمکهای مردمی خواهد بود.

تبصره۱ : با عنایت به تبصره ۳ ماده ۹،  کلیه درآمدهای حاصل صرف اهداف شعبه و انجمن خواهد شد.

تبصره ۲: صورت کلیه درآمدها و هزینه های سالانه در دفاتر قانونی ثبت و به انجمن ارسال خواهد شد تا در اجرای ماده ۱۸ اساسنامه به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم گردد.

تبصره ۳: ده درصد از درآمدهای شعبه به انجمن پرداخت خواهد شد.  

ماده ۱۰ : انحلال شعبه

«شعبه» با رای سه چهارم اعضاء شورای عمومی و یا به دلیل تخلف اساسی از مقررات و ضوابط حاکم با تشخیص هیئت مدیره انجمن منحل اعلام شده و پس از آن، امور حقوقی توسط هیات تصفیه موضوع ماده ۲۴ اساسنامه و طبق روش مورد اشاره در آن انجام خواهد شد.

 

ماده ۱۱: این آئین نامه در یازده ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی  انجمن  رسید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر