شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۸
آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

به نام خدا

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (از این پس «انجمن»)، با توجه به اساسنامه انجمن و نیز تجربه موفق چند دوره فعالیت کمیته دانشجویی، با رویکرد ظرفیت سازی بیشتر برای جوانان علاقمند به فعالیت های انجمن و نیز فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی جوانان و دانش آموختگان رشته های مرتبط با اهداف و برنامه های انجمن، کمیته جوانان انجمن را تاسیس می کند.

ماده ۱ – هدف. هدف کمیته جوانان، کمک به پیشبرد اهداف و برنامه های انجمن و نیز ظرفیت سازی و حمایت از اندیشه ها و توانمندی های جوانان عضو یا همکار کمیته و انجمن است.

ماده ۲ ماده ۲ – ترکیب.  کمیته جوانان از ۱۱ الی ۱۵ عضو که هیات مدیره انجمن پیرو انتشار فراخوان عضویت، آنها را با در نظر گرفتن توزیع متوازن دانشگاهی و جنسیتی از میان دانشجویان و دانش آموختگان شاخص و مستعد کلیه مقاطع تحصیلی در رشته های مرتبط انتخاب می کند، تشکیل خواهد شد. اعضای کمیته برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی بلامانع است. عضویت در کمیته جوانان افتخاری است و حداکثر سن هنگام عضویت در کمیته ۳۵ سال است.

ماده ۳- مسئولیت ها.  اعضای کمیته جوانان در اولین جلسه، با رعایت مفاد ماده ۵ این آیین نامه، مسئول کمیته و دبیران کارگروه های کمیته در امور تخصصی و اجرایی را برای مدت یک سال انتخاب می کنند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. مسئول کمیته، نماینده و سخنگوی کمیته است و در صورت تشخیص رییس انجمن، از جانب کمیته در جلسات هیات مدیره انجمن شرکت می کند. به جز مسئول کمیته و دبیران کارگروه های کمیته که همواره عضو هردو کارگروه تخصصی و اجرایی هستند، عضویت در کارگروه ها به صورت چرخشی است و طول هر دوره ۱۸ ماه است.

تبصره: مسئول کمیته و دبیران کارگروه ها، ترجیحا از دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی انتخاب می شوند.

ماده ۴ - جلسات.  جلسات کمیته با دعوت مسئول کمیته و حداقل ماهی یک بار تشکیل خواهد شد. دبیران کارگروه ها در هر مورد با توجه به ضرورت، جلسه کارگروه را تشکیل می دهند. برای تشکیل جلسات کمیته و کارگروه ها، حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء ضروری است. در صورت استعفاء یا ۳ بار غیبت متوالی یا ۵ بار غیبت متناوب یک عضو در جلسات کمیته یا کارگروه، هیات مدیره انجمن، عضو جدید را معرفی می کند.

تبصره: کمیته و کارگروه ها می توانند جلسات خود را به صورت برخط و غیرحضوری برگزار کنند اما تشکیل یک جلسه حضوری کمیته در هر فصل الزامی است.

ماده ۵ – اتخاذ تصمیم. اتخاذ تصمیم در کمیته با رای مثبت حدقل دوسوم اعضای حاضر و رای دهنده صورت می گیرد و مصوبات کارگروه ها اجماعی است. تصمیمات کارگروه ها باید به تصویب کمیته نیز برسد و مصوبات کمیته در کلیه موارد برای اجرایی شدن مستلزم موافقت رییس یا دبیرکل انجمن است. دبیران کارگروه ها، پس از هر جلسه، گزارش آن جلسه را برای مسئول کمیته ارسال می کنند و وی، این موارد و گزارش جلسات کمیته را بعد از پایان هر جلسه، برای رییس و دبیرکل انجمن ارسال می کند.

ماده ۶- وظایف. اهم وظایف کمیته جوانان انجمن به شرح ذیل است:

 1. به روزسانی تارنما و حساب های انجمن در شبکه های اجتماعی به زبان های فارسی و انگلیسی؛
 2. تهیه خبرنامه الکترونیکی انجمن و انتشار آن پس از تأیید رئیس یا دبیر کل انجمن؛
 3. پیشنهاد به هیات مدیره برای برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه های علمی- تخصصی و بازدید از سازمان ها؛  برگزاری همایش ها و سایر نشست های علمی؛ برگزاری مسابقات علمی دانشجویی؛
 4. برگزاری جلسات موضوع بند ۳ بالا؛
 5. برگزاری جلسات ماهیانه هم اندیشی و یا نقد و بررسی کتاب و مقاله و نشست های علمی با موضوع بازخوانی اسناد و آرای بین المللی؛
 6. همکاری تخصصی و اجرایی در برنامه های انجمن اعم از برنامه های آموزشی، ترویجی و پژوهشی و نیز اقدامات مرتبط با مقام مشورتی انجمن نزد سازمان ملل متحد؛
 7.  ارائه گزارش سالانه کتبی به هیأت مدیره انجمن.

تبصره ۱.  وظایف مندرج در این ماده حصری نیست وکمیته می تواند با رعایت آیین اتخاذ تصمیم مصرح در ماده ۵ این آیین نامه، وظایف دیگری را در راستای اهداف انجمن برای کارگروه ها مشخص کند.

تبصره ۲. وظایف مندرج در این ماده و تبصره ۱ آن به تشخیص مسئول کمیته، توسط یک یا هر دو کارگروه  انجام خواهد شد و مسئولیت حسن انجام کار برعهده دبیر کارگروه مربوطه است. دبیر کارگروه می تواند، به تشخیص خود، وظایف اشاره شده در این ماده یا تبصره ۱ آن را میان اعضای کارگروه تقسیم کند. دبیران کارگروه ها همچنین می توانند برای انجام وظایف محوله از همکاری کارآموزان انجمن و یا دانشجویان داوطلب استفاده کنند.

 

ماده ۷ – مزایای عضویت در کمیته. اهم مزایای عضویت در کمیته جوانان عبارتند از:

 1. حضور در برنامه های انجمن برای اعضای کمیته جوانان رایگان است. اعضای منتخب برای هر برنامه، با توجه به علاقه و مطالعات قبلی به پیشنهاد مسئول کمیته و تایید رییس یا دبیرکل انجمن تعیین می شوند؛
 2.  اعضای کمیته جوانان در پایان هر دوره سه ساله کمیته با دریافت  گواهی همکاری با انجمن مورد تقدیر قرار می گیرند؛
 3.  اعضای کمیته جوانان که مدرک دکتری خود را دریافت کرده اند، با داشتن حداقل یک دوره عضویت در کمیته می توانند برای عضویت پیوسته انجمن اقدام کنند.

ماده ۸ – سایر موراد.  

 1. شعب انجمن با توجه به این آیین نامه می توانند نسبت به تشکیل کمیته جوانان شعبه اقدام کنند.
 2. هرگونه اصلاح و تغییر در این آیین نامه در صلاحیت هیأت مدیره انجمن است. کمیتۀ جوانان می تواند در این زمینه به هیأت مدیره پیشنهاد دهد.
 3. به موجب این آیین نامه که مشتمل بر مقدمه، ۸ ماده و ۴ تبصره است و در جلسه مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۸ هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، آیین نامه کمیته دانشجویی انجمن ملغی الاثر شده است.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر