یکشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۹
در نظرخواهی سازمان ملل متحد برای افزایش کارایی آن شرکت نمایید

 

جهان نیازمند همبستگی است. کمک شما به حساب می آید .

 

سازمان ملل متحد هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس خود را در زمان چالشی بزرگ گرامی می دارد که بدترین بحران سلامت جهانی در طول تاریخ است . آیا این بحران، جهان را به هم نزدیک خواهد کرد؟ یا منجر به شکاف های بزرگ تر و بی اعتمادی بیشتر خواهد شد؟ دیدگاه شما می تواند تغییر ایجاد کند.

 

به نظرسنجی پاسخ دهید:

https://un.org.ir/un75/?lang=fas

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر