شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
سومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار میکند:

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر