دوشنبه 29 مرداد 1397
عرض تسلیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد
عرض تسلیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد
 
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مراتب تأسف و تألم خود را از درگذشت هفتمین دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام می دارد. 
فعالیت های ثمربخش وی همراه با خصال و روح انسانی در بیش از پنجاه سال خدمت در رده های مختلف اداری و سیاسی تا دبیرکلی سازمان،مبین اعتقاد و ایمان او به اصول و اهداف عالی ملل متحد داشت،که به بهبود شرایط جهانی در مخاصمات مسلحانه، فقر،رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی کمک کرد. 
این علقه بعد از پایان دبیرکلی وی در بنیاد کوفی عنان و دیگر اقدامات وی در کمک به مردم جهان ادامه یافت. 
از این رو برای سازمان ملل متحد
مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر