چهارشنبه 24 آذر 1395
همایش موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح هسته ای

گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

همایش موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح هسته ای با تاکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح هسته ای

با حضور اساتید برجسته حقوق بین الملل 

زمان و مکان: ۴ دیماه ۱۳۹۵ در دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی،سالن علامه جعفری

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر