دوشنبه 12 تير 1396

کتابشناسی مطالعات وپژوهش های سازمان ملل متحد در ایران منتشر شد. 

این کتابشناسی ، کوششی اولیه برای آگاهی از مطالعات و پژوهشهای سازمان ملل متحد در ایران می باشد. کتب،مقالات  و پایان نامه ها یی که توسط نویسندگان وپژوهشگران در ایران در باره سازمان ملل متحد از بدو تاسیس به  رشته تحریر درآمده ،در این کتاب گرد آوری شده است. 

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر