سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
گزارش فعالیت های علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال۱۳۹۹

 

گزارش فعالیت های علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال۱۳۹۹ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفت و از >>اینجا<< قابل دسترسی است.

 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر