دکتر ابراهیم بیگ زاده

-عضو اصلی هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

-فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه نانت فرانسه.

-رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر