دکتر جواد امین منصور

-عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- دیپلمات ارشد اسبق وزارت امور خارجه؛

-فارغ التحصیل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران.

-رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر