دکتر حسن سواری

- بازرس اصلی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛

-فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه استراسبورگ.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر