دکتر ستار عزیزی

-عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-استاد دانشکده علوم انسانی(گروه حقوق) دانشگاه بوعلی سینا همدان؛

-فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران.

- رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر