دکتر شهرام زرنشان

-بازرس علی البدل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

-فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران.

-رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر