دکتر فریده محمدعلی پور

-عضو اصلی هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی؛

-فارغ التحصیل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران.

-رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر