دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

-خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

-فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه مونت پلیه فرانسه.

-رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر