دکتر نسرین مصفا

-رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

-استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛

-فارغ التحصیل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

-رزومه کامل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر