دکتر ابراهیم بیگ زاده (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر ابراهیم بیگ زاده

- عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه نانت.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر