دکتر بهرام مستقیمی (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر بهرام مستقیمی

- عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استادیار بازنشسته روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛

- فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر