دکتر سید قاسم زمانی (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر سید قاسم زمانی

- بازرس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر