دکتر محسن عبداللهی (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر محسن عبدالهی

- عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

- فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر