دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

- عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه مون پلیه.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر