دکتر نسرین مصفا (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر نسرین مصفا

- رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛

- فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر