دکتر هیلدا رضایی

- بازرس علی البدل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- مدرس دانشگاه؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

 

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر