دکتر پوریا عسکری (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر پوریا عسکری

- دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر