دکتر آرامش شهبازی

دکتر آرامش شهبازی

- عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر