دکتر حسن سواری

دکتر حسن سواری

- خزانه دار انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه روبرت شومان استراسبورگ.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر