آخرین مطالب

دکتر حسین شریفی طرازکوهی

دکتر حسین شریفی طرازکوهی

- عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- دانشیار دانشگاه؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران.

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر