دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی

- عضو اصلی هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و نماینده شعبه غرب انجمن؛

- دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر