دکتر سید قاسم زمانی

دکتر سید قاسم زمانی

- دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛ 

- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛ 

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر