دکتر محسن عبداللهی

دکتر محسن عبداللهی

- عضو اصلی هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی.

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر