دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

- بازرس اصلی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛ 

- استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه مون پولیه.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر